ОПИК – мярка 1.1

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите,
определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти
по процедура за подбор на проектни предложения № BG 16RFOP002-1.007
по мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“,

__________________________________________________________________________________________________________
09.05.2018 Новини
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по процедура за подбор на проектни предложения № BG 16RFOP002-1.007 „МИГ – Белово, Септември, Велинград”по мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: