Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване

по процедура за подбор на проектни предложения № BG 16RFOP002-1.007 „МИГ – Белово, Септември, Велинград”по мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

КЪМ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇒