Справка

за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите,
определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти
по процедура за подбор на проектни предложения № BG 16RFOP002-1.007
по мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“,

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане по мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“