Покана/Обява

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Подкрепа за въвеждането на иновации в предприятията от територията на МИГ, свързани с тематичните области на ИСИС на територията на МИГ Белово, Септември, Велинград.Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇒