Обява

Списък на постъпилите проектни предложения

по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград – мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград