ОПРЧР – мярка 1.6

31.08.2018 Новини

Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица“.  Във връзка с отворена втора процедура за подбор на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица, финансирана от ОП „РЧР“ 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 01.11.2018г. в град Велинград, пл. „Свобода“, ул. „Винчо Горанов“ № 2  от 10:30 часа.

_________________________________________________________________________________________________________

02.08.2018 Новини

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ отвори втори прием на проектни предложения по мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица“.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

___________________________________________________________________________________________________

Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти
мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“
посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:
№ BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица“.

Документи:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


ОБЯВА – ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г.

МИГ „Белово, Септември, Велинград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица“.

ДОКУМЕНТИ:

___________________________________________________________________________________________________________

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020
МИГ „Белово, Септември, Велинград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица“.
Процедурата се изпълнява в съответствие със Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие на територията, намаляване на бедността и осигуряване на заетост“, Приоритет 3 „Осигуряване на социално включване на уязвими групи и подобряване достъпа до по-висока заетост за населението“, Специфична цел 3.1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Белово, Септември, Велинград“.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

______________________________________________________________________________________________________

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите,
определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти
по процедура № BG05M9OP001-1.036 „Белово, Септември, Велинград –
предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица“,
по мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможности за учене през целия живот за всички възрастови групи“

Справка за отразени коментари по мярка 1.6 ОП РЧР

________________________________________________________________________________________________________
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ