Покана

П О К А Н А

за участие в еднодневна информационна среща,
свързана с подготовка на проекти
мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите
за учене през целия живот за всички възрастови групи“
от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“
посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:
№ BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица“.

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица, финансирана от ОП „РЧР“ 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,
Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 16.07.2018г. в град Септември, ул. „Ал. Стамболийски“ № 37А от 10:30 часа.
На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура по № BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица, финансирана от ОП „РЧР“ 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

26.06.2018 г.
гр. Белово

Документи: