Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване

по мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможности за учене през целия живот за всички възрастови групи“, финансирана от ОР „РЧР“ 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможности за учене през целия живот за всички възрастови групи“,  финансирана от ОР „РЧР“ 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Общественото обсъждане ще се проведе в периода от 15.05.2018г. до 25.05.2018г.

КЪМ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇒