Справка

за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите,
определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти
по процедура № BG05M9OP001-1.036 „Белово, Септември, Велинград –
предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица“,
по мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможности за учене през целия живот за всички възрастови групи“

Справка за отразени коментари по мярка 1.6 ОП РЧР