Обява

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020
МИГ „Белово, Септември, Велинград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица“.
Процедурата се изпълнява в съответствие със Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие на територията, намаляване на бедността и осигуряване на заетост“, Приоритет 3 „Осигуряване на социално включване на уязвими групи и подобряване достъпа до по-висока заетост за населението“, Специфична цел 3.1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Белово, Септември, Велинград“.

КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇒