ОПИК – мярка 2.2

 

На 25.05.2018г. от 12:00 часа в Туристически информационен център – Велинград бе проведена еднодневна информационна среща във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“,  финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Информационна среща

_______________________________________________________________________________________________________

Обява

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 31.05.2018г. 17.00 часа.

 Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 31.08.2018г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

 Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.11.2018г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия и втория краен срок за подаване на проектни предложения).

Пълният пакет с документи за кандидатстване може да откриете в раздел Приеми/Мерки от СВОМР.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :

__________________________________________________________________________________

С П Р А В К А

за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г.от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане по мярка 2.2 ОПИК

__________________________________________________________________________________

ОБЯВА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ

по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Обява за обществено обсъждане

Проект на Обява

Проект на Условия за кандидатстване Белово-Мярка 2.2 -2018-1

Проект на Документи за информация

Проект на Условия за изпълнение

Проект на Документи за попълване