ОПИК – мярка 2.2

17.01.2019
Наименование Изтегли
Списък на предложените за финансиране проектни предложения – – 17/01/2019 Изтегли
Списък на проектните предложения преминали АСД и допуснати до ТФО – 17/01/2019 Изтегли
Списък оттеглените проектни предложения – 17/01/2019 Изтегли
________________________________________________________________________________________________________
03.12.2018

_________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
Регистър на постъпилите проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП”  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” с втори краен срок на прием 31.08.2018
_______________________________________________________________________________________________________________

       Покана за участие еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

      Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“,  финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 06.08.2018г. в град Велинград, пл. „Свобода“, ул. „Винчо Горанов“ № 2  – Туристически информационен център от 10:30 часа.

_______________________________________________________________________________________________________

10.07.2018 Новини
Покана/Обява
         МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности на територията на МИГ Белово, Септември, Велинград. Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

______________________________________________________________________________________________________

 

На 25.05.2018г. от 12:00 часа в Туристически информационен център – Велинград бе проведена еднодневна информационна среща във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“,  финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Информационна среща

_______________________________________________________________________________________________________

Обява

      МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

       Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 31.05.2018г. 17.00 часа.

       Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 31.08.2018г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

      Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.11.2018г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия и втория краен срок за подаване на проектни предложения).

       Пълният пакет с документи за кандидатстване може да откриете в раздел Приеми/Мерки от СВОМР.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :

__________________________________________________________________________________

С П Р А В К А

за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г.от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане по мярка 2.2 ОПИК

__________________________________________________________________________________

ОБЯВА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ

по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Обява за обществено обсъждане

Проект на Обява

Проект на Условия за кандидатстване Белово-Мярка 2.2 -2018-1

Проект на Документи за информация

Проект на Условия за изпълнение

Проект на Документи за попълване