Обява – Обществено обсъждане на проект по мярка 2.2

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

МИГ –Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок до 10.04.2019г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” No 2а.В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

Наименование Изтегли
Обява по мярка 2.2  „Подобряване на производствения капацитет в МСП”- 01/04/2019 Изтегли
Условия за кандидатстване по мярка 2.2 – 01/04/2019 Изтегли

КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇒