Съобщение относно проектни предложения Мярка 2.2

На 17.05.2019 г. от 10:30 часа в град Велинград се проведе информационен ден свързан с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.050 по Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград.
На срещата присъстваха представители на бизнеса от територията на МИГ.
Презентирани бяха условията за кандидатстване, разгледани бяха документите, които се представят на етап кандидатстване и беше проведено обучение за подаване на проектно предложение в системата ИСУН 2020. Проведени бяха лични консултации с потенциални бенефициенти.