Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане по Мярка 2.2 ОПИК

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите,

определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура за подбор на проектни предложения №BG16RFOP002-2.111 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане