ОПРЧР – мярка 2.2.1

13.03.2019  Новини

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.017 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-2.017 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“, финансирана от ОПРЧР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

Наименование Изтегли
Покана – 13/03/2019 Изтегли
Програма – 13/03/2019 Изтегли

________________________________________________________________________________________________________

08.03.2019  Новини

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

„Местна Инициативна Група – Белово, Септември, Велинград“ кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.017 „МИГ Белово, Септември, Велинград – активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“. Целта на настоящата процедура е подобряване достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване за уязвими групи.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :

Наименование Изтегли
Обява – 08/03/2019 Изтегли
Условия за кандидатстване – 08/03/2019 Изтегли
Документи за информация – 08/03/2019 Изтегли
Документи за попълване -08/03/2019 Изтегли
Договор – 08/03/2019 Изтегли

___________________________________________________________________________________________________

21.01.2019

Наименование Изтегли
Справка за отразяване на коментарите – 21/01/2019 Изтегли

___________________________________________________________________________________________________

07.08.2019  Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.017 „МИГ Белово, Септември, Велинград – активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

Наименование Изтегли
Обява – 08/01/2019 Изтегли
Условия за кандидатстване – 08/01/2019 Изтегли

ДОКУМЕНТИ КЪМ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Наименование Изтегли
Документи за информация – Мярка 2.1.1 Изтегли
Документи за попълване – Мярка 2.1.1 Изтегли
Договор – Мярка 2.1.1 Изтегли