ОПРЧР – мярка 2.2.1

07.08.2019  Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.017 „МИГ Белово, Септември, Велинград – активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

Наименование Изтегли
Обява – 08/01/2019 Изтегли
Условия за кандидатстване – 08/01/2019 Изтегли

ДОКУМЕНТИ КЪМ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Наименование Изтегли
Документи за информация – Мярка 2.1.1 Изтегли
Документи за попълване – Мярка 2.1.1 Изтегли
Договор – Мярка 2.1.1 Изтегли