Покана за участие в информационна среща по мярка 2.2.1

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.017 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-2.017 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“, финансирана от ОПРЧР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

Наименование Изтегли
Покана – 13/03/2019 Изтегли
Програма – 13/03/2019 Изтегли