Съобщение относно проекти по Мярка 2.2.1

Относно еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.017 МИГ „Белово, Септември, Велинград“.

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения No BG05M9OP001-2.017МИГ  „Белово,  Септември,  Велинград“-Мярка  2.2.1  „Активно  приобщаване, включително  с  оглед  насърчаване  на  равните  възможности  и  активното  участие  и  по-добрата пригодност за заетост“, финансирана от ОПРЧР2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и обявената от МИГ Белово, Септември, Велинград покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти от 11:00 часа на 25.04.2019г.

Ви информираме, че информационната среща ще бъде проведена на 03.05.2019г. от 11:00 часа в заседателна зала на Туристически информационен център – град Велинград, пл. „Свобода“.