Съобщение относно проектни предложения Мярка 2.2.1

На 03.05.2019 г. от 11:00 часа в град Велинград се проведе информационен ден свързан с подготовката на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.017 по Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“, финансирана от ОП „РЧР“ 2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград. На срещата присъстваха представители на читалища, общинска администрация и неправителствени организации от територията на МИГ. Бяха представени Условията за кандидатстване, разгледани бяха документите, които се представят на етап кандидатстване и беше проведено обучение за подаване на проектно предложение в системата ИСУН 2020.