ОПРЧР – мярка 1.7

15.11.2018г.  Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МЯРКА 1.7. “Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград”

Във връзка с корекции, направени съгласно чл. 272, параграф 28 от РЕГЛАМЕН (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на съвета от 18 юли 2018 година, Ви уведомяваме, че по процедура BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” по мярка 1.7. “Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” от СВОМР на МИГ “Белово, Септември, Велинград” има настъпили промени, които изискват публикуване на документацията за ново обществено обсъждане. В срок от 16.11.2018г. до 23.11.2018г-  можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на e-mail: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2а. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

Корекциите са направени във връзка с чл.272, параграф 28 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2018/1046 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юли 2018 година.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

19.10.2018  Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”

МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко  крайни срока за кандидатстване BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2014-2020 г. В срок до 28.10.2018г. вкл. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к. 4470, ул. „Орфей“ № 2а. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми“, подраздел „Насоки за кандидатстване“ след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

 

___________________________________________________________________________________________________________

Справка

за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти  по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“

 

Справка за постъпили коментари от публично обсъждане на марка 1.7 ОПРЧР

_______________________________________________________________________________________________________________

ОБЯВА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”

МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „МИГ – Белово, Септември, Велинград”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Обява за обществено обсъждане

Проект на обявата

Проект на Условия за кандидатстване

Проект на документи за информация

Проект на Договор

Проект на документи за попълване

____________________________________________________________________________