Обява

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МЯРКА 1.7. “Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград”

Във връзка с корекции, направени съгласно чл. 272, параграф 28 от РЕГЛАМЕН (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на съвета от 18 юли 2018 година, Ви уведомяваме, че по процедура BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” по мярка 1.7. “Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” от СВОМР на МИГ “Белово, Септември, Велинград” има настъпили промени, които изискват публикуване на документацията за ново обществено обсъждане. В срок от 16.11.2018г. до 23.11.2018г-  можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на e-mail: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2а. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

Корекциите са направени във връзка с чл.272, параграф 28 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2018/1046 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юли 2018 година.

КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇒