Обява относно проектни предложения по мярка 1.7

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА„Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”МИГ „Белово, Септември, Велинград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура чрез подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

  • Да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и на иновативни, по-продуктивни и по-екологосъобразни начини за организация на труда на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.
  • Да се създадат условия за труд в предприятията които да бъдат по-адекватни на нуждите на външната икономическа среда и на вътрешните нужди на работниците и служителите в тях.