ОПРЧР – мярка 2.3

23.05.2019г.  Новини
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение”. 
Наименование Изтегли
Обява – 23/04/2019 Изтегли
Условия за кандидатстване – 23/04/2019 Изтегли

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :

Наименование Изтегли
Документи за информация – 23/04/2019 Изтегли
Документи за попълване -23/04/2019 Изтегли
Договор – 23/04/2019 Изтегли