Обява – Обществено обсъждане по Мярка 2.3

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение”. 
Наименование Изтегли
Обява – 23/04/2019 Изтегли
Условия за кандидатстване – 23/04/2019 Изтегли

КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇒