Покана по Мярка 2.3

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, финансирана от ОПРЧР2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград–процедура No BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение“Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения No BG05M9OP001-2.044МИГ Белово, Септември, Велинград -мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, финансирана от ОПРЧР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

Наименование Изтегли
Покана – 07/06/2019 Изтегли
Програма – 07/06/2019 Изтегли