МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД е с одобрено проектно предложение по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

Сдружение с нестопанска цел “МИГ Белово, Септември, Велинград” е с ОДОБРЕНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по Процедура за подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19…

Повече »

Покана за Общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград на 27.01.2023 г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението свиква Общо…

Повече »

ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР

ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД КНИЖКА “ДОБРИ ПРАКТИКИ” 2022 г. – БЪЛГАРСКИ ⇒  

Повече »

СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 21 ОТ ПРСР

Списък на постъпилите проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и…

Повече »

СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.5 ОТ ПРСР

Списък на постъпилите проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658-S2 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа…

Повече »

СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.2 ОТ ПРСР

Списък на постъпилите проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659-S2 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове…

Повече »

Проведена информационна среща по Мярка 7.5 на ПРСР в гр.Велинград

На 07.11.2022 г. от 10:30 часа бе проведена Информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията…

Повече »

Проведена информационна среща по Мярка 7.2 на ПРСР в гр.Велинград

На 04.11.2022 г. от 10:30 часа бе проведена Информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби…

Повече »

Обява за провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Уважаеми дами и господа, Във връзка с планирани дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за 2023г. и на…

Повече »

Проведена информационна среща по Мярка 7.2 на ПРСР в гр.Белово

На 02.11.2022 г. от 10:30 ч. в гр. Белово, зала на Общински съвет Белово се проведе еднодневна информационна среща на която се представи възможността за кандидатстване по процедура за подбор…

Повече »