Съобщение за отлагане на УС на МИГ

Свиканото от Председателят на УС заседание на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” за 22.01.2021г. /петък/ от 13:30 ч. се отлага за дата 05.02.2021 год. /петък/ от 13:30…

Повече »

ВАЖНО съобщение относно заседание на ОС на 22.01.2021г.

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград, Уведомяваме Ви, че за провеждането на насроченото заседание на Общото събрание на МИГ на 22.01.2021г. са предприети всички необходими действия…

Повече »

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА

В навечерието на предстоящата нова година екипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград Ви пожелава тя да Ви донесе ново вдъхновение в живота, нови постижения, нови щастливи мигове, здраве, мир…

Повече »

Покана за ОС на МИГ на 22.01.2021 г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението свиква Общо…

Повече »

Сключен анекс към договор с НЧ “Серафим Янакиев Червенко-1933г”

На 07.12.2020 г. в гр. Пазарджик между Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция, СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” и НЧ “Серафим Янакиев Червенко -1933“ се подписа Анекс № BG06RDNP001-19.031-0003-C02…

Повече »

Съобщение за отлагане на УС на МИГ

Свиканото от Председателят на УС заседание на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград” на основание чл. 29, ал. 2 от Устава на Сдружението за дата 08.12.2020 г. /вторник/ от 13:30…

Повече »

Проведено заседание на ОС на МИГ

На 18.09.2020г. в гр. Белово се проведе Общо събрание на СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” за приемане на проекто бюджет за планирани дейности и разходи за 2021 година на…

Повече »

Подписване на административен договор

На 02.09.2020 г. се подписа договор № BG06RDNP001-19.127-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с бенефициент „ОБЩИНА…

Повече »

Съобщение

ДФ „Земеделие“ отваря от 19 август до 21 септември 2020 г. прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 “Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1 и подмярка 21.2…

Повече »

Покана за ОС

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на Сдружението и Решение №…

Повече »