Проведено заседание на ОС на МИГ

На 18.09.2020г. в гр. Белово се проведе Общо събрание на СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” за приемане на проекто бюджет за планирани дейности и разходи за 2021 година на…

Повече »

Подписване на административен договор

На 02.09.2020 г. се подписа договор № BG06RDNP001-19.127-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с бенефициент „ОБЩИНА…

Повече »

Съобщение

ДФ „Земеделие“ отваря от 19 август до 21 септември 2020 г. прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 “Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1 и подмярка 21.2…

Повече »

Покана за ОС

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на Сдружението и Решение №…

Повече »

Проведено обучение за изпълнение и отчитане на проекти по ПРСР в гр.Белово

На 07.08.2020г. в гр. Белово МИГ Белово, Септември, Велинград проведе обучение по Стратегията за водено от общностите местно развитие на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по…

Повече »

Проведено обучение за изпълнение и отчитане на проекти по ПРСР в гр.Септември

На 06.08.2020г. в гр. Септември МИГ Белово, Септември, Велинград проведе обучение по Стратегията за водено от общностите местно развитие на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по…

Повече »

Проведено обучение за изпълнение и отчитане на проекти по ПРСР в гр.Велинград

На 05.08.2020г. в гр. Велинград МИГ Белово, Септември, Велинград проведе обучение по Стратегията за водено от общностите местно развитие на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по…

Повече »

Съобщение за отворена процедура по ОПИК във връзка с COVID 19

МИГ Белово, Септември, Велинград Ви уведомява, че Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) е отворена процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни…

Повече »

Покана за обучение на бенефициенти в гр.Белово на 07.08.2020г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2020г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица,…

Повече »

Покана за обучение на бенефициенти в гр.Септември на 06.08.2020г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2020г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица,…

Повече »