СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА КОМЕНТАРИТЕ СЛЕД ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 21 ПРСР

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите определящи условията за кандидатстване по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от…

Повече »

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА КОМЕНТАРИТЕ СЛЕД ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.1 ПРСР

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите определящи условията за кандидатстване по Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана от ПРСР 2014-2020 от СВОМР на МИГ –…

Повече »

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1.1 ПРСР

МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.664 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР…

Повече »

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 21 ПРСР

МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно,…

Повече »

Успешно изпълнен и разплатен проект по ПРСР 2014 – 2020г.

МИГ – Белово, Септември, Велинград извърши мониторинг на още един изпълнен и разплатен проект, финансиран от ПРСР 2014-2020г. Проектът е „Изработване на народни носии за група за автентични песни към…

Повече »

Покана за Общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград на 17.06.2022 г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на Сдружението и Решение №…

Повече »

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане по Мярка 7.5 на ПРСР

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите определящи условията за кандидатстване по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР…

Повече »

Справка за отразяване на коментарите след проведено обществено обсъждане по мярка 7.2 на ПРСР

Справка за отразяване на коментарите след проведено обществено обсъждане – мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР

Повече »

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.2 ПРСР

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември,…

Повече »

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.5 ПРСР

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. МИГ…

Повече »