Сключен анекс към договор с НЧ “ВЪЗРАЖДАНЕ – 1926”

На 05.05.2021 г. между Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция, СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” и НЧ “Възраждане-1926“ се подписа Анекс № BG06RDNP001-19.031-0010-C02 към Договор № BG06RDNP001-19.031-0010-C01 от 03.09.2019…

Повече »

ОБЯВА

С изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР 2014-2020г. или Програмата) са осигурени допълнителни средства по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), които могат да бъдат…

Повече »

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Относно: Възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс и промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на община „Белово“ и промяна в Устава на…

Повече »

Покана за ОС на МИГ на 28.05.2021 г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението свиква Общо…

Повече »

ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО ОПРЧР

Информация за изпълнен проект на “Фърст-69” ЕООД, по процедура BG05M9OP001-1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”, Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и…

Повече »

ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО ОПРЧР

Информация за изпълнен проект на “Родопско ханче” ЕООД, по процедура BG05M9OP001-1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”, Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията…

Повече »

ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО ОПИК

Информация за изпълнен проект на “Бултес” ООД, по процедура № BG16RFOP002-2.050 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Мярка 2.2 “Подобряване на производствения капацитет в МСП” на ОП “Иновации и конкурентоспособност”…

Повече »

ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО ОПИК

Информация за изпълнен проект на “Борса” ЕООД, по процедура BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, Септември, Велинград – Подобряване на производствения капацитет в МСП, Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, финансирано…

Повече »

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември,…

Повече »

Подписване на административен договор

На 22.03.2021 г. се подписа договор № BG06RDNP001-19.124-0006-C01/22.03.2021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”…

Повече »