СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 4.1.1 ОТ ПРСР

Списък на постъпилите проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.664-S1 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно…

Повече »

Отворен прием на проектни предложения по Мярка 21 от ПРСР

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21…

Повече »

Удължен срок за прием на проектни предложения по Мярка 4.1.1 на ПРСР

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.664 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“,…

Повече »

Отворен прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1 от ПРСР

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.772 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка…

Повече »

Отворен прием на проектни предложения по Мярка 4.1.1 на ПРСР

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.664 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка…

Повече »

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СВОМР НА МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА 2021-2027Г.

В изпълнение на Административен договор РД 50-82/23.03.2023 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 по Подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” по Мярка 19 “Водено от общностите…

Повече »

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане по Мярка 6.4.1

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.772…

Повече »

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4.1 ПРСР

МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.772 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в…

Повече »

Покана за участие в обучение на тема „Специфики и изисквания през новия програмен период 2023-2027г.“ на 05.09.2023 г.

Във връзка с разработването на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2021-2027г. на МИГ Белово, Септември, Велинград и в изпълнение на Административен договор РД 50-82/23.03.2023 за предоставяне…

Повече »

Покана за участие в обучение на тема „Специфики и изисквания през новия програмен период 2023-2027г.“ на 23.08.2023 г.

П О К А Н А  За участие в еднодневно обучение на тема „Специфики и изисквания през новия програмен период 2023-2027г.“ Във връзка с разработването на Стратегия за водено от…

Повече »