Регистър на подадените проектни предложения към СВОМР