Покана за Общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград на 17.06.2022 г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на Сдружението и Решение № 272/26.05.2022г. свиква Общо събрание на Сдружението на 17.06.2022г. от 15:30ч. – гр. Белово, ул. „Орфей”  2А – сградата на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий – 1927г.“, при следният дневен ред:

  1. Избор на членове на Управителен съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград.
  2. Докладване на нови членове на общото събрание, приети от УС на МИГ.
  3. Текущи

Всички писмени материали, свързани с Дневния ред на ОС, са налични на сайта на СНЦ МИГ Белово, Септември, Велинград.