Тракийски университет – Стара Загора организира безплатни курсове и семинари за земеделски стопани

От 25.02.2021 г. Тракийски университет изпълнява проект „Професионални обучения за земеделски стопани за надграждане на техните знания и умения, водещи до повишаване конкурентоспособността на техните стопанства“ с договор № BG0RDNP001-1.001-0004-С01, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът се изпълнява в рамките процедура BG06RDNP001-1.001 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

Основните дейности са организиране и провеждане на 37 броя 30-часови курсове и 38 броя 18-часови семинари на теми, свързани с предотвратяване и преодоляване на усложнена епизоотична обстановка, включително и подобряване на биосигурността в стопанството.

Дейностите са насочени към 3390 собственици на малки стопанства и заетите в тях лица, както и към млади земеделски стопани от цялата страна, които са одобрени за подпомагане по мерки от Тематичната подпрограма за малки стопанства или по подмярка 6.1, мярка 10 или 11 на ПРСР 2014-2020.

Дейност 1. Организиране и провеждане на 30-часови курсове за земеделски стопани и заетите в техните стопанства лица, на следните теми:

– „Дивите животни като фактори за разпространение на заразни заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация на получените животински продукти.“ – 7 курса за 210 лица

– „Идентификация на селскостопанските животни за нуждите на регистрация, обявяване и ликвидиране на болести по животните и последващо компенсиране на щетите. Повторно населване на животновъдните обекти след ликвидиране на епизоотично огнище.” – 8 курса за 240 лица

– „Ветеринарномедицински изисквания за превенция, контрол и ерадикация на заразни заболявания по животните и повишаване биосигурността на животновъдните обекти“ – 7 курса за 210 лица

– „Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти: Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация“ – 8 курса за 240 лица

– „Хуманното отношение към селскостопанските животни, като комплексна мярка за повишаване на продуктивността и предотвратяване появата на заболявания“ – 7 курса за 210 лица

Дейност 2. Организиране и провеждане на 18-часови семинари за земеделски стопани и заетите в техните стопанства лица:

– „Дивите животни като фактори за разпространение на заразни заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация на получените животински продукти.“ – 7 семинара за 420 лица

– „Подготовка на земеделски стопани за намаляване на риска от природни бедствия и кризи от епизоотологичен характер“ – 8 семинара за 480 лица

– „Пчеларство и здравеопазване на пчелите“ – 7 семинара за 420 лица

– „Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти: дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ – 8 семинара за 480 лица

– „Предизвикателства за осигуряване на биосигурност във ферми със свободно, пасищно и биологично отглеждане на селскостопански животни.“ – 8 семинара за 480 лица

РЕЗЮМЕ ⇒

ФЛАЕР ⇒