Одобрен допълнителен размер на финансовата подкрепа към СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград

На 03.09.2021г. на официална церемония в Министерство на земеделието, храните и горите служебният министър Христо Бозуков връчи заповедите за увеличение на бюджетите на местните инициативни групи по подхода Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони.

За МИГ Белово, Септември, Велинград бе одобрен допълнителен размер на финансовата подкрепа в размер на 799 000 лв. за операции по подмярка 19.2, финансирани от ЕЗФРСР и допълнителен размер на финансовата подкрепа в размер на 114 000 лв. за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР.

МИГ Белово, Септември, Велинград усилено работи по посока на развитието, поддържането и съхранението на местните общности на територията, разгръщане потенциала на на региона, в който работи, чрез инвестиции в местните икономики и за подобряване на условията на живот.

 

Допълнителните средства в размер на 799 000 лв. се разпределят балансирано към всички сектори на територията на МИГ (стопански, нестопански и публичен) с цел да се осигури балансирано развитие на територията:

  • Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 50 000 лв.
  • Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – 408 000 лв.
  • Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 300 000 лв.
  • Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ – 30 000 лв.
  • Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ – 11 000 лв.

МИГ Белово, Септември, Велинград е в очакване на подписване на допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. и планира отваряне на приеми по посочените мерки през 2022г.

ОТВАРЯНЕ В .PDF ВАРИАНТ ⇒