Покана за Общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград на 13.09.2021г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на Сдружението и Решение № 231/25.08.2021г. свиква Общо събрание на Сдружението на 13.09.2021 г. от 14.00ч. в офиса на МИГ – Белово, Септември, Велинград/ гр. Белово, ул. „Орфей” 2А – голяма заседателна зала – сградата на НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 1927“, при
Дневен ред:
1. Приемане на Бюджет за 2022г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на МИГ, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
2. Текущи