Покана за Общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград на 12.07.2024 г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –
Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на
Сдружението и Решение на УС на МИГ взето с Протокол № 207/04.07.2024 г., свиква Общо
събрание на Сдружението на 12.07.2024 г. от 17.00 ч. в голяма зала на НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 1927 г.“, гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2 /офиса на МИГ/.

Дневен ред:
1. Извършване на промяна на Споразумение № РД 50 – 189 от 29.11.2016 г.;
2. Запознаване на членовете на Общото събрание с положението на МИГ Белово, Септември, Велинград и по – конкретно напускането на служителите и изпълнителния директор;
3. Други.