ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ-БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД НА 22.03.2024 Г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението и Решение № 374 от 22.02.2024г. на УС на МИГ взето с Протокол № 195/22.02.2024г., свиква Общо събрание на Сдружението на 22.03.2024г. от 16.00 ч. в голяма зала на НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 1927г.“, гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2 /офиса на МИГ/.

 Дневен ред: 

  1. Избор на нов член на УС на МИГ Белово, Септември, Велинград
  2. Избор на нов председател на УС на МИГ Белово, Септември, Велинград
  3. Текущи

Всички материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете в работно време в офиса на МИГ – Белово, Септември, Велинград.