Анкетно проучване за установяване на потребностите и проблемите и тяхното решаване чрез Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград 2023-2027г.

Анкетата е разработена в изпълнение на Административен договор РД 50-82/23.03.2023 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 по Подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” по Мярка 19 “Водено от общностите местно развитие  от ПРСР 2014-2020г.
 
Допитването има за цел включване на максимално широк кръг от заинтересовани страни в процеса на планирането на местната политика за Водено от общностите местно развитие за период 2021 – 2027 г.
 
Анкетата е анонимна и резултатите ще бъдат използвани само в обобщен вид.
 

Предварително благодарим за отделеното време и за Вашето съдействие!