Покана за Общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград на 27.01.2023 г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на Сдружението на 27.01.2023г. от 15.00 ч. в голяма зала на НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 1927г.“, гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2 /офиса на МИГ/.

Дневен ред:

  1. Приемане на Обобщен годишен доклад за 2022г., включващ:

1)  Годишен финансов отчет за 2022 г.

2)  Обобщен годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР за предходната календарна година, съгласно чл. 16, ал.1 от Наредба № 1 от 22.01.2016г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г.

3)  Годишен доклад за изпълнение на стратегия за ВОМР, съгласно чл. 62, т. 12 от Наредба № 12 от 14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите мастно развитие на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014-2020г.

ПОКАНА ⇒