Обява за провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Уважаеми дами и господа,

 • Във връзка с планирани дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
  популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за 2023г. и на
  основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме
  пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет „Ателие Писане на
  великденски яйца”, в съответствие със техническа спецификация, одобрена от
  Възложителя:

1. Голямо великденско яйце, небоядисани от стиропор с височина 150 см.

2. Боя за оцветяване на големи великденски яйца – различни цветове.
Минимум 5 /пет/ цвята в количество, необходимо да боядиса голямо великденско яйце от стиропор с височина 150 см.

3. Кухи боядисани яйца за изписване – по 60 броя за всяка община

4. Комплект писалки за изписване на яйца – по 60 броя за всяка община. Комплекта трябва да включва и восък.

5. Възнаграждение на обучител за ден, включващо възнаграждение труд, дължими осигуровки и транспортни разходи.

6. Награди за победители в конкурс “Най – красиво изписано великденско яйце”. Предвиждат се по три награди за всяка от трите общини. Наградата следва да бъде тематична за Великден.

7. Отпечатване на книжка описваща традициите за изписване на яйца на територията на МИГ, тираж 150 бр., минимум 50 стр., формат А5

 • Във връзка с планирани дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за 2023г. и на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет „Изработка на рекламен материал на МИГ – Белово, Септември, Велинград – БЪКЛИЦА С ПИРОГРАФИЯ С РОДОВА ВОДА – 100 броя“, в съответствие със техническа спецификация, одобрена от Възложителя:

1. Дървена Бъклица с пирография със стъклен контейнер с розова вода.
Розовата вода е 2 гр.

КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ⇒