Проведена информационна среща по Мярка 21 на ПРСР в гр.Велинград

На 26.10.2022г. от 10:30 часа бе проведена Информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001 – 19.503 в гр. Велинград, НЧ „Васил Левски-1904“, на което присъстваха 20 души. Разделени по полов признак, това са 7 мъже и 13 жени, 7 представители на публичен сектор /образователни и културни институции, представител на общинско предприятие/, 11 представители на нестопански сектор /представители на читалища и НПО/ и 2 представители на стопански сектор.

По време на информационната среща  присъстващите бяха запознати с:

  • Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.503;
  • Настъпили промени в Условията за кандидатстване по отношение на финансовите параметри за минимален и максимален размер на допустимите разходи по проект и срок за изпълнение на проектите;
  • Стъпките за изготвяне на документите, които се подават на етап кандидатстване, като се обърна специално внимание и на специфичните документи съобразно спецификата на дейностите по проектите;
  • Критериите за подбор на проекти;
  • Реда за подаване и прием на проектни предложения;

Началния и крайния срок за подаване на проектните предложения.

На информационната среща бяха подробно представени всички дейности от обхвата на Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ от СВОМР. Най – голям е интересът към реализация на следните допустими дейности: организиране и провеждане на фестивали и събития, свързани с местното културно наследство и на второ място събития, свързани със съхраняване и популяризиране на местните идентичности.

СНИМКИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА ⇒