Проведена информационна среща по Мярка 21 на ПРСР в гр.Септември

Във връзка с популяризирането на стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград и нейното изпълнение беше организирана и проведена информационна среща на 24.10.2022 г. в гр. Септември, бул. „България“ № 147, НЧ „Отец Паисий – 1910“ от 10:30 ч. Информационното събитие беше проведено във връзка с обявения прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ.

На срещата беше представена възможността за кандидатстване по процедура по                  № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград“, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

Срокът за подаване на проектни предложения по процедурата е до 30.11.2022г., 17:00 ч.

ПОВЕЧЕ ⇒