Покана за провеждане на ОС на МИГ на 23.09.2022 г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на Сдружението и Решение № 287/13.09.2022г. свиква Общо събрание на Сдружението на 23.09.2022г. от 15:00ч. – гр. Белово, ул. „Орфей”  2А – сградата на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий – 1927г.“, при следният дневен ред:

  1. Приемане на Бюджет за 2023г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на МИГ, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
  2. Текущи