Покана

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти поМярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001- 2.021 МИГ „Белово, Септември, Велинград“. Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-2.021 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, финансирана от ОП „РЧР“ 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.