Проведена информационна среща по Мярка 7.5 на ПРСР в гр.Белово

На 28.10.2022 г. от 10:30 часа в гр. Белово се проведе еднодневна информационна среща на  която се представи възможността за кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-19.658 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Мярка…

Повече »

Екипът на МИГ Белово, Септември, Велинград посети ОДЗ “Щурче” – Белово

Във връзка с инициативата за подкрепа на развитието на спорта в територията на МИГ – Белово, Септември, Велинград част от екипа посети ОДЗ “Щурче” – гр. Белово и зарадва възпитаниците…

Повече »

Проведена информационна среща по Мярка 21 на ПРСР в гр.Велинград

На 26.10.2022г. от 10:30 часа бе проведена Информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ от стратегията…

Повече »

Проведена информационна среща по Мярка 21 на ПРСР в гр.Септември

Във връзка с популяризирането на стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград и нейното изпълнение беше организирана и проведена информационна среща на 24.10.2022 г. в гр. Септември, бул. „България“…

Повече »

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО МЯРКА 7.2 ПРСР

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“,…

Повече »

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО МЯРКА 7.5 ПРСР

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР…

Повече »

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО МЯРКА 21 ПРСР

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения по № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“,…

Повече »

Отворен прием на проектни предложения по Мярка 7.2 от ПРСР 2014 – 2020

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка…

Повече »

Отворен прием на проектни предложения по Мярка 7.5 от ПРСР 2014 – 2020

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград –…

Повече »

Отворен прием на проектни предложения по Мярка 21 от ПРСР 2014 – 2020

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка…

Повече »