Отворен прием на проектни предложения по Мярка 7.5 от ПРСР

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка…

Повече »

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ-БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД НА 22.03.2024 Г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението и Решение…

Повече »

Покана за участие в информационна среща за представяне на междинни резултати от прилагане на СВОМР на 15.03.2024 г.

МИГ – Белово, Септември, Велинград Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща на тема „Отчитане на резултати от прилагането на СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград“, която ще…

Повече »

Списък на постъпилите проектни предложения по Мярка 7.2 от ПРСР

Списък на постъпилите проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659-S3 – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“…

Повече »

Списък на постъпилите проектни предложения по Мярка 6.4.1 от ПРСР

Списък на постъпилите проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.772-S1 – Мярка 6.4.1 от ПРСР

Повече »

Удължен срок за прием на проектни предложения по Мярка 7.5 на ПРСР

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка…

Повече »

Удължен срок за прием на проектни предложения по Мярка 7.2 на ПРСР

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград –…

Повече »

Покана за Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението и Решение…

Повече »

Удължен срок за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1 на ПРСР

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.772 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1…

Повече »

Отворен прием на проектни предложения по Мярка 7.5 от ПРСР

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград –…

Повече »