ОПИК – мярка 2.2

______________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД СЛЕД КОМЕНТАРИ НА УО НА ОПИК Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД СЛЕД КОМЕНТАРИ НА УО НА ОПИК Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

______________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 18/04/2022 Изтегли
Списък на отхвърлените проекти – 18/04/2022 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 18/04/2022 Изтегли
Списък на резервни проекти – 18/04/2022 Изтегли

______________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

______________________________________________________________________________________________________

08.03.2022 Новини

______________________________________________________________________________________________________

 

Въпроси и отговори по процедура № BG16RFOP002-2.111 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

______________________________________________________________________________________________________

26.01.2022 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020
ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.111 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности на територията на МИГ Белово, Септември, Велинград.Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

 

Пакета с документи е публикуван в ИСУН 2020 – ИСУН 2020 (government.bg)

______________________________________________________________________________________________________

14.12.2021 Новини

СПРАВКАза отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите,определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура за подбор на проектни предложения №BG16RFOP002-2.111 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

______________________________________________________________________________________________________

03.12.2021 Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.МИГ –Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок до 13.12.2021г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на имейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” No 2а. В срока на публично обсъждане могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.
Наименование Изтегли
Обява по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”- 03/12/2021 Изтегли
Условия за кандидатстване по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”   – 03/12/2021 Изтегли
Условия за изпълнение – 03/12/2021 Изтегли
Документи за информация – 03/12/2021 Изтегли
Документи за попълване -03/12/2021 Изтегли

______________________________________________________________________________________________________

13.03.2020

_________________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

___________________________________________________________________________________________________

10.02.2020

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 10/02/2020 Изтегли
Списък на отхвърлените проекти – 10/02/2020 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 10/02/2020 Изтегли
Списък на резервни проекти – 10/02/2020 Изтегли

_________________________________________________________________________________________________

11.12.2019

_________________________________________________________________________________________________________

12.03.2020

_________________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

___________________________________________________________________________________________________

22.10.2019

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 22/10/2019 Изтегли
Списък на отхвърлените проекти – 22/10/2019 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 22/10/2019 Изтегли
Списък на резервни проекти – 22/10/2019 Изтегли

____________________________________________________________________________________________________

05.09.2019

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

26.11.2019

_________________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

______________________________________________________________________________________________________

22.07.2019

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 22/07/2019 Изтегли
Списък на отхвърлените проекти – 22/07/2019 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 22/07/2019 Изтегли
Списък на резервни проекти – 22/07/2019 Изтегли

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

18.05.2019 Новини

На 17.05.2019 г. от 10:30 часа в град Велинград се проведе информационен ден свързан с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.050 по Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград.
На срещата присъстваха представители на бизнеса от територията на МИГ.
Презентирани бяха условията за кандидатстване, разгледани бяха документите, които се представят на етап кандидатстване и беше проведено обучение за подаване на проектно предложение в системата ИСУН 2020. Проведени бяха лични консултации с потенциални бенефициенти.

________________________________________________________________________________________________________

07.05.2019г.  Новини

Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“,  финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 17.05.2019 г. от 10:30 часа в град Велинград, пл. „Свобода“, ул. „Винчо Горанов“ № 2  – Туристически информационен център.

Наименование Изтегли
Покана – 07/05/2019 Изтегли
Програма – 07/05/2019 Изтегли

__________________________________________________________________________________________________________

25.04.2019   Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности на територията на МИГ Белово, Септември, Велинград. Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

Наименование Изтегли
Обява – 25/04/2019 Изтегли
Условия за кандидатстване – 25/04/2019 Изтегли

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :

Наименование Изтегли
Условия за изпълнение – 25/04/2019 Изтегли
Документи за информация – 25/04/2019 Изтегли
Документи за попълване – 25/04/2019 Изтегли

_________________________________________________________________________________________________

11.04.2019

Наименование Изтегли
Справка за отразени коментари след обществено обсъждане  – 11/04/2019 Изтегли

____________________________________________________________________________________________________

01.04.2019 Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

МИГ –Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по Мярка 2.2.1 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок до 10.04.2019г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” No 2а.В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Наименование Изтегли
Обява по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”- 01/04/2019 Изтегли
Условия за кандидатстване по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”   – 01/04/2019 Изтегли
Условия за изпълнение – 01/04/2019 Изтегли
Документи за информация – 01/04/2019 Изтегли
Документи за попълване -01/04/2019 Изтегли

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

________________________________________________________________________________________________________

17.01.2019

Наименование Изтегли
Списък на предложените за финансиране проектни предложения – 17/01/2019 Изтегли
Списък на проектните предложения преминали АСД и допуснати до ТФО – 17/01/2019 Изтегли
Списък оттеглените проектни предложения – 17/01/2019 Изтегли

________________________________________________________________________________________________________

03.12.2018

_________________________________________________________________________________________________________

12.03.2020

_________________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

 

Регистър на постъпилите проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП” по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” с втори краен срок на прием 31.08.2018

____________________________________________________________________________________________________________

Покана за участие еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“,  финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 06.08.2018г. в град Велинград, пл. „Свобода“, ул. „Винчо Горанов“ № 2  – Туристически информационен център от 10:30 часа.

_______________________________________________________________________________________________________

10.07.2018 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности на територията на МИГ Белово, Септември, Велинград. Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

______________________________________________________________________________________________________

18.09.2018

_______________________________________________________________________________________________________

01.06.2018

______________________________________________________________________________________________________

На 25.05.2018г. от 12:00 часа в Туристически информационен център – Велинград бе проведена еднодневна информационна среща във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“,  финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Информационна среща

_______________________________________________________________________________________________________

     

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 31.05.2018г. 17.00 часа.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 31.08.2018г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.11.2018г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия и втория краен срок за подаване на проектни предложения).

Пълният пакет с документи за кандидатстване може да откриете в раздел Приеми/Мерки от СВОМР.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :

______________________________________________________________________________________________________

20.03.2018   Новини

С П Р А В К А

за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г.от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане по мярка 2.2 ОПИК

_____________________________________________________________________________________________________

06.03.2018   Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ

по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Обява за обществено обсъждане

Проект на Обява

Проект на Условия за кандидатстване Белово-Мярка 2.2 -2018-1

Проект на Документи за информация

Проект на Условия за изпълнение

Проект на Документи за попълване