ОПИК – мярка 1.1

________________________________________________________________________________________________________

12.03.2020

________________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

________________________________________________________________________________________________________

08.12.2018

____________________________________________________________________________________________________

07.12.2018

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

31.10.2018  Новини

Списък на постъпилите проектни предложения

по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград – мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

____________________________________________________________________________________________________

Програма за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград.  Във връзка с отворен втори прием по процедура за подбор на проектни предложения по № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 21.09.2018г. в град Белово, ул. „Орфей“ № 2А  от 10:30 часа.

______________________________________________________________________________________________________________

03.08.2018 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград  с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 ОБЯВЯВА ВТОРИ ПРИЕМ по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

________________________________________________________________________________________________

28.06.2018 Новини

Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград.

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения по № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 04.07.2018г. в град Белово, ул. „Орфей“ № 2А  от 10:00 часа.

_________________________________________________________________________________________________

21.06.2018 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Подкрепа за въвеждането на иновации в предприятията от територията на МИГ, попадащи в тематичните области на ИСИС на територията на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

________________________________________________________________________________________

14.06.2018 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград по мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ: Подкрепа за въвеждането на иновации в предприятията от територията на МИГ, свързани с тематичните области на ИСИС на територията на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

___________________________________________________________________________________________________________

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите,
определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти
по процедура за подбор на проектни предложения № BG 16RFOP002-1.007
по мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“,

__________________________________________________________________________________________________________

09.05.2018 Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по процедура за подбор на проектни предложения № BG 16RFOP002-1.007 „МИГ – Белово, Септември, Велинград”по мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

___________________________________________________________________________________________________________

21.06.2018 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: