ОПРЧР – мярка 2.3

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ 1 Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ 2 Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

______________________________________________________________________________________________________

21.08.2019

Наименование Изтегли
СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ – 21/08/2019 Изтегли

______________________________________________________________________________________________________

15.07.2019

Наименование Изтегли
СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  – 15/07/2019 Изтегли

________________________________________________________________________________________________

07.06.2019  Новини

Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, финансирана от ОПРЧР2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград–процедура No BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение“Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения No BG05M9OP001-2.044МИГ Белово, Септември, Велинград -мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, финансирана от ОПРЧР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

Наименование Изтегли
Покана – 07/06/2019 Изтегли
Програма – 07/06/2019 Изтегли

_________________________________________________________________________________________________________

05.06.2019  Новини

Обява
„Местна Инициативна Група – Белово, Септември, Велинград“ кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.3„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура чрез подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение“Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР  за Водено от общностите местно развитие.Процедурата се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП РЧР и обхваща следните инвестиционни приоритети и специфични цели:Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”Специфична цел 1 „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване“

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Наименование Изтегли
Документи за информация – 05/06/2019 Изтегли
Документи за попълване -05/06/2019 Изтегли
Договор – 05/06/2019 Изтегли

______________________________________________________________________________________________________

14.05.2019

Наименование Изтегли
Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане   – 14/05/2019 Изтегли

________________________________________________________________________________________________________

23.05.2019г.  Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение”. 
Наименование Изтегли
Обява – 23/04/2019 Изтегли
Условия за кандидатстване – 23/04/2019 Изтегли

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :

Наименование Изтегли
Документи за информация – 23/04/2019 Изтегли
Документи за попълване -23/04/2019 Изтегли
Договор – 23/04/2019 Изтегли