ОПРЧР – мярка 2.1

___________________________________________________________________________________________________

12.03.2020

___________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

___________________________________________________________________________________________________

21.01.2019

Наименование Изтегли
Списък на проекти предложени за финансиране – 21/01/2019 Изтегли
Списък на проектни предложения допуснати до ТФО – 21/01/2019 Изтегли

_______________________________________________________________________________________________________

03.12.2018

_____________________________________________________________________________________________________

31.10.2018   Новини

СЪОБЩЕНИЕ

за изменение на процедура на подбор на проекти BG05M9OP001- 2.1 – 001 МИГ „Белово, Септември, Велинград – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“,

„Местна Инициативна Група – Белово, Септември, Велинград“ уведомява желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ за извършено изменение на процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001- 2.1 – 001  МИГ „Белово, Септември, Велинград – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, съгласно Заповед № 17 от 31.10.2018г. на Председателя на УС на МИГ.

Изменението се прави във връзка с влезлият в сила на 02.08.2018 г. Регламент (EC, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета,  относно финансовите правила на ЕС, съгласно който при проекти, при които безвъзмездната помощ не надвишава 50 000 евро, се прилагат правилата на опростени разходи.             

Условията за кандидатстване и приложенията към тях в режим „проследяване на промените“ са в Указания за кандидатстване, Административния договор, Указанията за попълване на ФК, Декларация на Кандидата II, Декларация на Кандидата  II-1, Таблица  АСД, като е добавено и ново приложение V- Проектобюджет.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване с извършено изменение по Заповед № 17 от 01.11.2018г. на Председателя на УС на МИГ е публикуван на следния интернет на адрес: www.migbsv.com и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) –  https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за представяне на проектни предложенията: 30.11.2018 г., 17:30 часа

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

___________________________________________________________________________________________________

15.10.2018 Новини

На 10.10.2018г. от 10:30 часа в град Белово се проведе информационен ден свързан с подготовката на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001- 2.021 по Мярка 2.1 „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, финансирана от ОП „РЧР“ 2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград. На срещата присъстваха представители на читалища, общинска администрация и неправителствени организации от територията на МИГ.

____________________________________________________________________________________________________________

25.09.2018   Новини

Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти поМярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001- 2.021 МИГ „Белово, Септември, Велинград“. Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-2.021 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, финансирана от ОП „РЧР“ 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

___________________________________________________________________________________________________________

  21.09.2018 Новини

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020„Местна Инициативна Група – Белово, Септември, Велинград“ кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 2.021 МИГ „Белово, Септември, Велинград – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ Целта на настоящата процедура е насърчаване на социалното включване и създаване на подходящи условия за устойчив.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

________________________________________________________________________________

30.07.2018 Новини

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура BG05M9OP001- 2.021 МИГ „Белово, Септември, Велинград – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ по мярка 2.1 „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“,финансирана от ОП „РЧР“ 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград Водено от общностите местно развитие, финансирано по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г.

________________________________________________________________________________________________________

16.07.2018 Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

по мярка 2.1 „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“,финансирана от ОП „РЧР“ 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001- 2.021 МИГ „Белово, Септември, Велинград – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“,  финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.Общественото обсъждане ще се проведе в периода от 16.07.2018г. до 26.07.2018г. В срок до 26.07.2018 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к. 4470, ул. „Орфей“ № 2а. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми“, подраздел „Мерки от СВОМР“ след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: