ОПРЧР – мярка 1.7

___________________________________________________________________________________________________

12.03.2020

___________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

___________________________________________________________________________________________________

10.10.2019

Наименование Изтегли
Списък на предложените за финансиране проектни предложения   – 10/10/2019 Изтегли

__________________________________________________________________________________________________

04.06.2019

Наименование Изтегли
Списък на постъпилите проектни предложения по Мярка 1.7 – 04/06/2019 Изтегли

__________________________________________________________________________________________________

12.03.2020

__________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

________________________________________________________________________________________________

14.03.2019

Наименование Изтегли
Списък проектни предложения предложени за финансиране – 14/03/2019 Изтегли

______________________________________________________________________________________________

01.02.2019

Наименование Изтегли
Списък на постъпилите проектни предложения по Мярка 1.7 – 01/02/2019 Изтегли

_____________________________________________________________________________________________________

06.01.2019  Новини

Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура чрез подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”

Наименование Изтегли
Покана – 06/01/2019 Изтегли
Програма – 06/01/2019 Изтегли

___________________________________________________________________________________________________

28.12.2018 Новини

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА„Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”МИГ „Белово, Септември, Велинград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура чрез подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

  • Да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и на иновативни, по-продуктивни и по-екологосъобразни начини за организация на труда на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.
  • Да се създадат условия за труд в предприятията които да бъдат по-адекватни на нуждите на външната икономическа среда и на вътрешните нужди на работниците и служителите в тях.
  • Обява;
  • Условия за кандидатстване.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

___________________________________________________________________________________________________

26.11.2018

___________________________________________________________________________________________________

15.11.2018г.  Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МЯРКА 1.7. “Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград”

Във връзка с корекции, направени съгласно чл. 272, параграф 28 от РЕГЛАМЕН (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на съвета от 18 юли 2018 година, Ви уведомяваме, че по процедура BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” по мярка 1.7. “Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” от СВОМР на МИГ “Белово, Септември, Велинград” има настъпили промени, които изискват публикуване на документацията за ново обществено обсъждане. В срок от 16.11.2018г. до 23.11.2018г-  можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на e-mail: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2а. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

Корекциите са направени във връзка с чл.272, параграф 28 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2018/1046 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юли 2018 година.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

19.10.2018  Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”

МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко  крайни срока за кандидатстване BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2014-2020 г. В срок до 28.10.2018г. вкл. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к. 4470, ул. „Орфей“ № 2а. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми“, подраздел „Насоки за кандидатстване“ след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

___________________________________________________________________________________________________________

Справка

12.02.2018   Новини

за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти  по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“

Справка за постъпили коментари от публично обсъждане на марка 1.7 ОПРЧР

___________________________________________________________________________________________________________

16.01.2018   Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”

МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „МИГ – Белово, Септември, Велинград”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Обява за обществено обсъждане

Проект на обявата

Проект на Условия за кандидатстване

Проект на документи за информация

Проект на Договор

Проект на документи за попълване

____________________________________________________________________________