ОПРЧР – мярка 1.6

_______________________________________________________________________________________________________

12.03.2020

_______________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

_______________________________________________________________________________________________________

12.02.2019

Наименование Изтегли
Списък на отхвърлените проекти – 12/02/2019 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 12/02/2019 Изтегли
Списък на резервни проекти – 12/02/2019 Изтегли

___________________________________________________________________________________________________

27.12.2018

__________________________________________________________________________________________________

02.11.2018     Новини

На 01.11.2018г. в Туристически информационен център – гр.Велинград се проведе информационен ден по Мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите
за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица“.
На срещата присъстваха представители на читалища, общинска администрация и неправителствени организации на територията на МИГ.
Бяха представени Условията за кандидатстване, разгледани бяха документите, които се представят на етап кандидатстване и беше проведено обучение за подаване на проектно предложение в системата ИСУН 2020.

______________________________________________________________________________________________________

31.08.2018 Новини

Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица“.  Във връзка с отворена втора процедура за подбор на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица, финансирана от ОП „РЧР“ 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 01.11.2018г. в град Велинград, пл. „Свобода“, ул. „Винчо Горанов“ № 2  от 10:30 часа.

_________________________________________________________________________________________________________

02.08.2018 Новини

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ отвори втори прием на проектни предложения по мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица“.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

___________________________________________________________________________________________________

Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти
мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“
посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:
№ BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица“.

Документи:

___________________________________________________________________________________________________

ОБЯВА – ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г.

МИГ „Белово, Септември, Велинград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица“.

ДОКУМЕНТИ:

___________________________________________________________________________________________________________

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020
МИГ „Белово, Септември, Велинград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица“.
Процедурата се изпълнява в съответствие със Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие на територията, намаляване на бедността и осигуряване на заетост“, Приоритет 3 „Осигуряване на социално включване на уязвими групи и подобряване достъпа до по-висока заетост за населението“, Специфична цел 3.1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Белово, Септември, Велинград“.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

______________________________________________________________________________________________________

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите,
определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти
по процедура № BG05M9OP001-1.036 „Белово, Септември, Велинград –
предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица“,
по мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможности за учене през целия живот за всички възрастови групи“

Справка за отразени коментари по мярка 1.6 ОП РЧР

________________________________________________________________________________________________________

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

по мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможности за учене през целия живот за всички възрастови групи“, финансирана от ОР „РЧР“ 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможности за учене през целия живот за всички възрастови групи“,  финансирана от ОР „РЧР“ 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Общественото обсъждане ще се проведе в периода от 15.05.2018г. до 25.05.2018г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: