ПРСР -мярка 4.1.1

__________________________________________________________________________________________________________

14.02.2024

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД – 05.02.2024 Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО – 07.02.2024 Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД – 07.02.2024 Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД – 12.02.2024 Изтегли

 

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 07.02.2024 Изтегли
Списък на отхвърлените проекти – 07.02.2024 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 07.02.2024 Изтегли
Списък на резервни проекти – 07.02.2024 Изтегли

__________________________________________________________________________________________________________

06.12.2023

Списък на постъпилите проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.664-S1 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

__________________________________________________________________________________________________________

06.11.2023 Новини

Удължен срок на прием по процедура № BG06RDNP001-19.664

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.664 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства, в т.ч. внедрени нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; постигане на сътрудничество с производителите и преработвателите на земеделски продукти; повишена енергийната ефективност в земеделските стопанства; подобрени условията на труд, подобрени хигиенни, ветеринарни, фитосанитарни, екологични и други условия на производство; подобрено качество на произвежданите земеделски продукти; осигурени възможности за производство на биологични земеделски продукти.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата е: 56 060,74 лв.

Период за прием:

  • Начален срок: 04.10.2023г.
  • Краен срок за подаване на проектните предложения е 06.12.2023г. 17.00 часа.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Пакета с документи е публикуван в ИСУН 2020 на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/a59df2c4-a2e1-49ff-b34f-855fb62b8ab1

__________________________________________________________________________________________________________

04.10.2023 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.664 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства, в т.ч. внедрени нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; постигане на сътрудничество с производителите и преработвателите на земеделски продукти; повишена енергийната ефективност в земеделските стопанства; подобрени условията на труд, подобрени хигиенни, ветеринарни, фитосанитарни, екологични и други условия на производство; подобрено качество на произвежданите земеделски продукти; осигурени възможности за производство на биологични земеделски продукти.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата е: 56 060,74 лв.

Период за прием:

  • Начален срок: 04.10.2023г.
  • Краен срок за подаване на проектните предложения е 06.11.2023г. 17.00 часа.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Пакета с документи е публикуван в ИСУН 2020 на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/a59df2c4-a2e1-49ff-b34f-855fb62b8ab1

__________________________________________________________________________________________________________

10.05.2023 Новини

__________________________________________________________________________________________________________

28.04.2023 Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.664 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

В срок от 28.04.2023г. до 08.05.2023 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей“ № 2а.

В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Пакета с документи е публикуван в ИСУН 2020 на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/a59df2c4-a2e1-49ff-b34f-855fb62b8ab1

__________________________________________________________________________________________________________

14.06.2022 Новини

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите определящи условията за кандидатстване по Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана от ПРСР 2014-2020 от СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград

__________________________________________________________________________________________________________

02.06.2022 Новини

МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.664 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок от 02.06.2022г. до 13.06.2021г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2А. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

ДОКУМЕНТИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В ИСУН 2020 ⇒ https://eumis2020.government.bg

__________________________________________________________________________________________________________

Заповед № 03 – РД / 1454 от 07.04.2023 г. за одобрение на процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.593.S1

__________________________________________________________________________________________________________

26.05.2022

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

__________________________________________________________________________________________________________

26.05.2022

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 26/05/2022 Изтегли
Списък на отхвърлените проекти – 26/05/2022 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 26/05/2022 Изтегли
Списък на резервни проекти – 26/05/2022 Изтегли

__________________________________________________________________________________________________________

Списък на постъпилите проектни предложения по мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

__________________________________________________________________________________________________________

Проведени информационни срещи свързани с подготовка на проекти по мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.593 :

  1. гр. Белово – 25.03.2022 г. – НАУЧИ ПОВЕЧЕ
  2. гр. Септември – 28.03.2022 г. – НАУЧИ ПОВЕЧЕ
  3. гр. Велинград – 29.03.2022 г. – НАУЧИ ПОВЕЧЕ

__________________________________________________________________________________________________________

10.03.2022

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.593 МИГ Белово, Септември, Велинград – мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г., от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014 – 2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград“.

На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура по № BG06RDNP001-19.593 МИГ Белово, Септември, Велинград – мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014 – 2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград“, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

  • 25.03.2022 г. – град Белово, ул. „Орфей“ № 4 – Кафе – аперитив „Сити Клуб“ от 10:30 часа.

Покана ⇒

Програма ⇒

  • 28.03.2022 г. – град Септември, бул. „България“ № 25 – Народно читалище “Будители-2004” от 10:30 часа.

Покана ⇒

Програма ⇒

  • 29.03.2022г. – град Велинград, ул. „Николай Хрелков“ № 30, квартал Лъджене – Хотел „Макси парк хотел“ от 10:30 часа.

Покана ⇒

Програма ⇒

__________________________________________________________________________________________________________

04.03.2022 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.593 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства, в т.ч. внедрени нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; постигане на сътрудничество с производителите и преработвателите на земеделски продукти; повишена енергийната ефективност в земеделските стопанства; подобрени условията на труд, подобрени хигиенни, ветеринарни, фитосанитарни, екологични и други условия на производство; подобрено качество на произвежданите земеделски продукти; осигурени възможности за производство на биологични земеделски продукти.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Пакета с документи е публикуван в ИСУН 2020 – ИСУН 2020 (government.bg)

__________________________________________________________________________________________________________

18.01.2022

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите определящи условията за кандидатстване по Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана от ПРСР 2014-2020 от СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград

__________________________________________________________________________________________________________

06.01.2022 Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.593 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок от 06.01.2022г. до 17.01.2022г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2А. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Пакета с документи е публикуван в ИСУН 2020 –

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/f18f25d9-8f32-43c3-a093-f09130914b6e

__________________________________________________________________________________________________________

12.03.2020

__________________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

________________________________________________________________________________________________________

02.05.2019

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 02/05/2019 Изтегли
Списък на отхвърлените проекти – 02/05/2019 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 02/05/2019 Изтегли
Списък на резервни проекти – 02/05/2019 Изтегли

________________________________________________________________________________________________

27.03.2019

_______________________________________________________________________________________________

06.02.2019  Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства, в т.ч. внедрени нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; постигане на сътрудничество с производителите и преработвателите на земеделски продукти; повишена енергийната ефективност в земеделските стопанства; подобрени условията на труд, подобрени хигиенни, ветеринарни, фитосанитарни, екологични и други условия на производство; подобрено качество на произвежданите земеделски продукти; осигурени възможности за производство на биологични земеделски продукти.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :

__________________________________________________________________________________________________________

12.03.2020

__________________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

_______________________________________________________________________________________________________

15.01.2019

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 15/01/2019 Изтегли
Списък на отхвърлените проекти – 15/01/2019 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 15/01/2019 Изтегли
Списък на резервни проекти – 15/01/2019 Изтегли

_______________________________________________________________________________________________________

31.12.2018

Наименование Изтегли
Списък на отхвърлените проектни предложения на етап АСД Изтегли
Списък на проектите допуснати до ТФО Изтегли

_________________________________________________________________________________________________________

28.11.2018

____________________________________________________________________________________________________________

06.11.2018       Новини

На 05.11.2018г. от 10:00 часа в сесийната зала на Общински съвет – Септември се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001 – 19.074 по Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград.
На срещата присъстваха представители на бизнеса от територията на МИГ. Бяха представени Условията за кандидатстване, разгледани бяха документите, които се представят на етап кандидатстване и беше проведено обучение за подаване на проектно предложение в системата ИСУН 2020.

____________________________________________________________________________________________________________
Въпроси и отговори по процедура № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”, постъпили в МИГ Белово, Септември, Велинград

___________________________________________________________________________________________________________

В помощ на кандидатите по мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

________________________________________________________________________________________________________

24.10.2018  Новини

Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти предложения по обявена процедура за подбор с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград – мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград – мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г., от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 05.11.2018г. в сесийна зала на Общински съвет – Септември, находяща се в град Септември, ул. “Александър Стамболийски” № 37А от 10:00 часа.

______________________________________________________________________________________________________________

17.10.2018  Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ: Повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

_____________________________________________________________________________________________________

30.07.2018 Новини

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура № BG06RDNP001-19.074 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

________________________________________________________________________________________________________

16.07.2018 Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“,финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок от 16.07.2018г. до 26.07.2018 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей“ № 2а. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми“, подраздел „Мерки от СВОМР“ след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :