Проведено еднодневно обучение на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по ОПИК“

На 22.12.2021г. от 9:30 часа в конферентна зала на Хотел „Рич“ , град Велинград се проведе еднодневно обучение във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2021г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по ОПИК“.

Бяха представени:

  • Техническо изпълнение на проектите

Стъпки за провеждане на процедура за определяне на изпълнител по реда на ПМС 160 / 01.07.2016 г.

Задължения на бенефициентите

  • Финансово изпълнение на проектите

Авансово плащане – банкова гаранция; запис на заповед

Междинно плащане

Окончателно плащане

  • Мерки за информиране и публичност

ВИЖ ПОВЕЧЕ ⇒