ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР / GOOD PRECTICES RESULTING FROM LOCAL DEVELOPMENT STRATEGY

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ОТ ПРИЛАГАНЕ НА

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД

КНИЖКА “ДОБРИ ПРАКТИКИ” – БЪЛГАРСКИ ⇒

“GOOD PRECTICES RESULTING” BOOK – ENGLISH VERSION ⇒