Допълнително споразумение към Стратегията за ВОМР

На 19.11.2021г. МИГ Белово, Септември, Велинград подписа Допълнително споразумение РД № 50-189/19.11.2021г. към Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-189/29.11.2016г.

С допълнителното споразумение средствата за проекти към Стратегията за ВОМР са увеличени от 7 206 646,39 лв. на 8 005 646,39 лв.

Допълнително одобрените средства са предвидени за финансиране на проектни предложения по следните мерки от Стратегията за ВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.:

  • Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с допълнителен финансов ресурс в размер на 50 000 лв.
  • Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ с допълнителен финансов ресурс в размер на 408 000 лв.
  • Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с допълнителен финансов ресурс в размер на 300 000 лв.
  • Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с допълнителен финансов ресурс в размер на 30 000 лв.
  • Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ с допълнителен финансов ресурс в размер на 11 000 лв.

 

МИГ Белово, Септември, Велинград планира да бъдат отворени процедури за прием на проектни предложения през 2022г.

През месец декември 2021г. МИГ Белово, Септември, Велинград ще публикува за обществено обсъждане Индикативен годишен работен график за провеждане на планираните приеми по мерки.